English Vietnamese

DANH MỤC SẢN PHẨM
Thống kê truy cập

Số người đang online: 5

Hôm nay: 17

Tuần này: 1817

Tháng này: 57604

Tổng lượt truy cập: 1234559

Bổ nhiệm giám đốc sản xuất

16/01/2019 - 12:24 AM
Ngày 22/12/2018 Khoa Vinh tiến hành bổ nhiệm ông Trịnh Thanh Tòng (Tổ trưởng tổ Điện) đảm nhiệm vị trí Giám đốc sản xuất
Gia nhập công ty từ năm 2016 sau hơn 02 năm phấn đấu, rèn luyện, ông Trịnh Thanh Tòng đã có nhiều cố gắng được BGĐ công ty, đồng nghiệp và khách hàng ghi nhận. BGĐ đã quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Thanh Tòng vào vị trí mới. Chúc ông Trịnh Thanh Tòng hoàn thành nhiệm vụ, ngày càng tiến bộ.

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XNK KHOA VINH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Số: 011218/2018/QĐ-01

Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm giám đốc sản xuất

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU KHOA VINH

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;

-         Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty TNHH thương mại dịch vụ XNK Khoa Vinh

-         Xét năng lực và phẩm chất của Ông Trịnh Thanh Tòng

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Bổ nhiệm Ông  Trịnh Thanh Tòng Làm Giám đốc sản xuất kể từ ngày 22/12/2018

Điều 2: Kể từ ngày được bổ nhiệm, Ông Trịnh Thanh Tòng có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm báo cáo trước Ban Giám đốc Công ty, và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3: Nhiệm vụ: Thay mặt Ban giám đốc toàn quyền điều hành, giám sát các hoạt động sản xuất của công ty tại các xưởng sản xuất, lập báo cáo sản xuất, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả, năng lực sản xuất.

              Quyền hạn: Điều động, sắp xếp nhận sự, chấm công, chuẩn bị máy móc, vật tư, hàng hóa, lên lệnh sản xuất, tổ chức nghiệm thu đầu vào, ra cho sản xuất, thi hành kỷ luật đối với các thành viên vi phạm nội quy sản xuất, đề xuất khen thưởng với các cá nhân có thành tích tốt

Điều 4:  Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Ông Trịnh Thanh Tòng các Phòng/Ban và toàn bộ nhân viên công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

-   Như điều 3 (để thực hiện)

- Lưu HCNS

CÔNG TY TMDV XNK KHOA VINH

                  (Đã ký Đỗ Trường Huy)